Χαράξεις

Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε εργασία χάραξης – σήμανσης ορίων στο ύπαιθρο με την βοήθεια γεωδαιτικού σταθμού.
Ενδεικτικά αναφέρουμε :


  • Χαράξεις ορίων αγροτεμαχίων – οικοπέδων

  • Χαράξεις Ρυμοτομικών – Οικοδομικών γραμμών

  • Υλοποιήσεις ορίων κτιρίων – κατασκευών (χαράξεις θεμελίωσης)