Κτηματολόγιο

  • Εντοπισμός ακινήτου (ΚΑΕΚ)
  • Δηλώσεις ακινήτων (αιτήσεις εκουσίας)
  • Χωρικές Μεταβολές (διορθώσεις ορίων, τετραγωνικών)
  • Συνενώσεις Ιδιοκτησιών
  • Καταχωρήσεις Εγγραπτέων Πράξεων
  • Έλεγχος Αρχείου (αρχικές δηλώσεις, Β’ ανάρτηση)
  • Έκδοση – παραλαβή πιστοποιητικών