Εκδόσεις Πιστοποιητικών / Βεβαιώσεων

Συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για μεταβιβάσεις καθώς και έκδοση πιστοποιητικών – βεβαιώσεων από Δημόσιες υπηρεσίες.

Βεβαίωση ν.4014/11 για μεταβίβαση

Δήμος

  • Βεβαίωση μη οφειλής Τ.Α.Π.
  • Δηλώσεις Ιδιοκτησίας
  • Βεβαιώσεις Υψομέτρου

Κτηματολόγιο

  • Απόσπασμα – Φύλο Κτηματογραφικού Διαγράμματος
  • Συντεταγμένες Ορίων (Ε.Γ.Σ.Α. 87′)
  • Πιστοποιητικά Καταχώρησης

Πολεοδομία

  • Βεβαιώσεις περί σχεδίου πόλεως κ.α.

Υποθηκοφυλακείο

  • Αντίγραφα Συμβολαίου – Πιστοποιητικά Μεταγραφής
  • Αντίγραφα Μερίδων