Τακτοποίηση Αυθαιρέτων ΣαλαμίναΥπολογίστε online το πρόστιμο του αυθαιρέτου σας σύμφωνα με τον Ν.4014/2011 Ρύθμιση αυθαιρέτων (ΦΕΚ 209 Α’/21-09-2011).
Πατήστε εδώ για τον υπολογισμό

Επίσης υπολογίστε online τη νόμιμη αμοιβή μηχανικού για την τακτοποίηση αυθαιρέτου, σύμφωνα με το Ν. 3919/2011.
Πατήστε εδώ για τον υπολογισμό

Ενημέρωση : 11/09/12

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη την δυσμενή οικονομική συγκυρία και της βούλησης του να ωθήσει περισσότερους πολίτες στη ρύθμιση και τακτοποίηση των αυθαιρεσιών των ιδιοκτησιών τους χορηγεί παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 31 Ιανουαρίου 2013

Επίσης αποφασίστηκε:
– Για όσους πολίτες επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή του προστίμου διατηρείται η έκπτωση 20% στο συνολικό ποσό του. Για όσους πολίτες επιλέξουν να καταβάλουν το 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως την 31/01/2013 (σε παλιές και νέες δηλώσεις), παρέχεται έκπτωση 10% στο συνολικό ποσό. Αναστέλλεται μέχρι 31/01/2013 η απένταξη από τις ρυθμίσεις του νόμου καθώς και οι προσαυξήσεις για δηλώσεις που παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.
– Επιτρέπεται η διενέργεια οιασδήποτε δικαιοπραξίας καθώς και η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, αλλά ενός ποσοστού 30% αυτού μέχρι 31/01/2013 (παλαιών και νέων δηλώσεων).
– Δίνεται η δυνατότητα περαίωσης μέχρι 31/01/2013 με αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού όλων των εντάξεων που έγιναν με τον ν.3843/10 (τακτοποίηση Η/Χ και αλλαγών χρήσης) ανεξαρτήτως του ποσού του προστίμου που έχει καταβληθεί έως σήμερα.
πηγή: ypeka.gr

Ενημέρωση : 15/06/12

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα πολλών πολιτών, παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου 2012.
πηγή: ypeka.gr

Ενημέρωση : 22/02/12

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα πολλών πολιτών, παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων (Ν. 4014/2011) μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2012.

Ενημέρωση : 22/12/11

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα πολλών πολιτών, παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων (Ν. 4014/2011) μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2012.

Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2012 για όλες τις υποβαλλόμενες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 αιτήσεις.
πηγή: ypeka.gr

Ενημέρωση : 22/9/11

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4014 στο Φ.Ε.Κ. 209Α/21-9-2011 για την ρύθμιση των αυθαίρετων κατασκευών. Σύμφωνα με αυτό και όπως είχε προαναγγελθεί οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2011.
Για διάστημα 30 χρόνων θα τακτοποιείται η αυθαίρετη κατασκευή/χρήση τόσο για εντός όσο και για εκτός σχεδίου ακίνητα.

Στην πρώτη φάση της ρύθμισης των αυθαίρετων κτισμάτων θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους τα α,γ και δ του άρθρου 24 του Νόμου 4014/ ΦΕΚ 209Α.
α) Αίτηση ενδιαφερόμενου
β) Το παράβολο ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου και
δ) το φύλλο καταγραφής Αυθαίρετης κατασκευής.

Τα παραπάνω θα υποβάλλονται στις αρμόδιες Πολεοδομίες από την 1 / 10 / 2011 έως 30 / 11 / 2011.
Σε δεύτερη φάση και σε διάρκεια 4 μηνών από τις 30 / 11 / 2011 θα υποβάλλεται το β όπου σύμφωνα με το άρθρο 24 του παραπάνω Νόμου αποτελείται από Υπεύθυνη Δήλωση εις διπλούν με τ ατομικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και τα στοιχεία του ακινήτου. Επίσης θα υποβάλλονται Τεχνική έκθεση από Μηχανικό, το στέλεχος Αδείας εφόσον υπάρχει, Κάτοψη, Τοπογραφικό Διάγραμμα, Τομές σε κλίμακα 1:100 όπου θα φαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή καθώς και φωτογραφίες από όλων των όψεων. Στις περιπτώσεις εκτός σχεδίου θα υποβάλλεται Τοπογραφικό Διάγραμμα εξαρτημένο στο Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων ( Ε.Γ.Σ.Α. 87 ) με απόσπασμα χάρτη για τον προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου.

Από την ρύθμιση του Νόμου εξαιρούνται :
αα) σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης,
ββ) στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους,
γγ) σε δημόσιο κτήμα,
δδ) σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας,
εε) σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης,
στστ) σε παραδοσιακό οικισμό και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο,
ζζ) σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη, κατά την έννοια των άρθρων 2 περίπτωση 10 και 20 παρ. 8α του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), ή προστατευόμενη περιοχή του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 5 του ν. 3937/2011 εφόσον απαγορευόταν  η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης,
β) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο ή κτίριο που είναι αρχαίο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/ 2002 (Α΄ 153) ή
γ) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίσμα,  ευρισκόμενο εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού το ανώτατο ύψος του οποίου βρίσκεται λιγότερο από είκοσι μέτρα κάτω από το ύψος της κορυφογραμμής (υδατοκρίτης) ή
δ) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί στο εντός του εύρους του εξώστη τμήμα πάνω από κοινόχρηστο χώρο της πόλης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση και παραπάνω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 4653 967 , 6986 630 680 ή επισκεφτείτε το γραφείο μας στην Λεωφόρο Σαλαμίνος 28, Παλούκια Σαλαμίνας.